Weinig nieuws in stads – en wijkenquête 2017

Aan 2.500 Leidenaren werden 140 vragen gesteld over hun kennis, mening en gedrag. Het resultaat staat in de stads – en wijkenquête 2017 zoals: Hoe communiceert de gemeente met haar bewoners, wat vindt men van zijn (eigen) woonwijk, wat zijn de grootste ergernissen en hoeveel pijn heeft de Leidenaar in z’n portemonnee.  Aardige weetjes, niets opzienbarends noch wetenschappelijk. ‘Het is ook maar een indicatie’, zegt de woordvoerder van de gemeente, ‘voor ons beleid’.

‘Opvallend’ vinden de opstellers dat de meeuwenoverlast in de binnenstad meer dan gehalveerd is sinds de plaatsing van ondergrondse vuilcontainers. Operatie geslaagd dus. Alleen bewoners van de Mors en de Stevenshof mopperen nog steeds over meeuwen gekrijs, kapotte vuilniszakken, rotzooi op straat en hun dak. Bijna 2.000 van de ondervraagden gaven antwoord op de meeuw-gerelateerde vragen. Het aantal geënquêteerden dat ook werkelijk antwoordt op andere vragen, is soms meer betekenisvol, dan het antwoord zelf. Soms doen slechts 164 mensen mee.

Van de Leidenaren die de vraag beantwoordden over de dienstverlening van de gemeente, vindt drie kwart dat die ongeveer gelijk is gebleven, 7% vindt het slechter geworden en 19% beter. Dit laatste percentage is een vooruitgang vergeleken bij 2015 (8%) maar weer slechter dan in 2013 (19%). Het rapportcijfer dat Leidenaren gaven hun gemeente was 7,1.

Als voornaamste reden van verbetering dienstverlening noemt men meer aanbod van digitale diensten. Maar ’t wordt allemaal wel onpersoonlijker, klagen anderen. De vriendelijke balie employees in het stadhuis krijgen complimentjes. En de invoering van het telefoonnummer 14-071. (‘In welke gemeente woont u?’) is impopulair. Dat jongeren aan digitale diensten gemiddeld een hoger cijfer geven dan ouderen, zal weinig opzien baren. Wel springt in het oog dat volgens de enquête 98% van de respondenten zeggen over internet te beschikken en dat ook nog vrijwel dagelijks gebruiken. Dát zegt iets over de Leidenaren die geënquêteerd werden, want in Nederland heeft ongeveer 85% internet. De helft van de 75-plussers geen.

Stadskrant

Het grootste deel van de Leidenaren krijgt de Stadskrant, de laatste bladzijden van het Leids Nieuwsblad, slechts 14% ontvangt die niet. Ongeveer 20% ook niet maar dat komt omdat zij een ‘Nee Nee sticker’ op hun brievenbus hebben. Ongeveer de helft van de Leidenaren leest de Stadskrant wekelijks en nog eens een derde af toe. Ouderen en laag opgeleiden lezen de Stadskrant/Leids Nieuwsblad het meest. De krant scoort hoge cijfers voor informatie en leesbaarheid.

Leidenaren zijn best tevreden over hun wijk en buurt. Zij geven voor hun woongenot gemiddeld een rapportcijfer van 7,9 . In de wijk Boerhave/station is men het meest tevreden (8,3); Rodenburg (8,2) en de Merenwijk 8,1. Helaas minder te spreken over hun wijk zijn de bewoners van de Mors, Leiden Noord en in Bos en Gasthuis soms scoort men een vijfje of lager.

Kent u uw buren/mensen uit uw buurt? Ja, zegt 84% van de geënquêteerde Leidenaren. In de Stevenshof, Merenwijk en Roodenburg kennen buren elkaar beter dan in andere wijken. De laagte buren betrokkenheid is in de Binnenstad Noord en – Zuid. En Leidse ergernissen? Zwerfvuil komt het meeste voor in Leiden Noord,  drijfvuil in de Merenwijk, onkruid en hondenpoep in de Stevenshof.

In Leiden Noord en Bos – en Gasthuis hebben de bewoner de meeste moeite met hun inkomen rond te komen, in Boerhave station en Roodenburg lukt ‘t beste. Sinds de laatste peiling in 2015 is de financiële positie van Leidse huishoudens verbeterd, dat vindt 22%, was 18%. En 16% van de huishoudens vindt dat het slechter gaat, was 21%. Leiden volgt gewoon de landelijke trend, het gaat beter met koopkracht. Meer weten? www.leidenincijfers.nl

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *