Verplichte aansluiting op warmtenet voor Merenwijkers?  

Merenwijkers koesteren achterdocht tegen het stadsbestuur over de energietransitie plannen voor hun wijk. Het stadsbestuur denkt volgens hen uitsluitend over collectieve verwarming met restwarmte aanvoer vanuit  Rotterdam met WarmtelinQ+. Dat sluimerend wantrouwen manifesteerde zich aan het slot van de bijeenkomst georganiseerd door ‘TegenGas’. Dit burgerinitiatief is een pleitbezorger voor keuzevrijheid en individuele oplossingen. Verplicht B.&W. iedere Merenwijker straks tot een huisaansluiting op het warmtenet en worden de gasleidingen verwijderd?

door Hans Schuurman

“Het Burgerinitiatief TegenGas vreest dat het college van B.& W. met de energie transitie al helemaal haar route heeft uitgezet door zich met WarmtelinQ+ te binden”, zegt Oscar Gennissen, voorzitter TegenGas. Net als een mammoettanker laat het stadsbestuur zich door niets en niemand van haar koers brengen. Wim Scholten, voorzitter van de bewonersvereniging Houtkwartier en mede organisator van de avond, beaamde dit standpunt. En afgaand op de reacties van de ca. 100 aanwezigen in de Regenboog maandagavond bestaat bij deze geëngageerde burgers slechts weinig draagvlak voor de warmtelinQ+ .

De aanleg van de pijpleiding vanuit de Rotterdamse haven is Delft al gepasseerd en wordt verder gegraven richting Leiden. Gennissen: “TegenGas’ is bang dat de exploitatie van WarmtelinQ+ in handen  komt van bedrijven die hun eigen kapitaalsbelangen op ’t oog hebben en zich weinig gelegen laten liggen aan individuele klanten”. Aan langjarige contracten zitten klanten/bewoners tientallen jaren vast, mogelijk ‘wurgcontracten’ van een monopolist.

De koers die B.&W. heeft uitgezet werpt haar schaduw vooruit. Leiden bungelt landelijk wat meelijwekkend onderaan de lijst van subsidieaanvragen voor warmtepompen. Dat zou erop kunnen wijzen dat Leidenaren door de hen van bovenaf gedicteerde (collectieve) warmte voorzieningsoplossingen aarzelen met eigen oplossingen. Daar denkt het stadsbestuur echter heel anders over. B.& W. meent dat Leidenaren willen kiezen voor hun collectieve oplossing omdat die het  goedkoopst is.

De avond in de Regenboog krijgt het stadsbestuur er behoorlijk van langs. Was de avond in de eerste plaats bedoeld wijkbewoners te informeren over zonnepanelen en (hybride) warmtepompen, de bijeenkomst mondt uit in een soort protestbijeenkomst. Informatie van de avond staat op  www.tegengasmerenwijk.nl . Gewaarschuwd werd dat bij offertes de terugverdientijd en rendement mogelijk wel eens geflatteerd kunnen zijn.

De gemeente om commentaar gevraagd: Wij denken aan een voorbereidingstijd van de plannen van één of twee jaar. Gedurende die periode worden verschillende scenario’s onderzocht én voorgelegd aan de bewoners. Warmte oplossingen die daarbij mogelijk de revue zullen passeren zijn warmte uit oppervlaktewater, restwarmte van de rioolwaterzuiveringsinstallatie of van de Rotterdamse industrie. Volgens de gemeente woordvoerder is de gemeente geen warmtenet aan het voorbereiden. Wel  klopt het, zegt de woordvoerder, dat het stadsbestuur een aantal wijken op het oog heeft die voor collectieve oplossingen in aanmerking komen, omdat die het best betaalbaar zijn. De uiteindelijke keus óf een bewoner wil meedoen met het warmtenet ligt bij de burger, bezweert hij.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *