Adviesraad Sociaal Domein is onafhankelijk adviseur gemeentebestuur

Kees van Oosten is de nieuwe voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein Leiden (ASDL). Samen met een elftal (ervarings)deskundigen op een breed maatschappelijk terrein adviseren zij het gemeentebestuur. De jurist Van Oosten ziet zijn vrijwilligerswerk als ‘iets terug doen’ aan de samenleving. Maar leggen de adviezen van de raad wel gewicht in de schaal in het druk bevolkte Leidse wereldtje van inspraak en medezeggenschap?

door Hans Schuurman

Van Oosten: “Absoluut, wij hebben een wettelijk positie, onze adviesraad kan gevraagd  én ongevraagd het college van B.&W. adviseren over onderwerpen op een heel breed terrein van de Leidse samenleving”. Tot ons aandachtsveld behoren de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet”. En het betreft belangrijke onderwerpen zoals: wonen; onderwijs, armoedebeleid, schuldhulpverlening en fysieke en digitale  toegankelijkheid van burgers. En neemt B&W ook jullie adviezen over? ‘Ik heb eens een voorzitter van de Wmo adviesraad, de voorganger van deze adviesraad, horen zeggen: “Het stadsbestuur neemt al onze adviezen over, behalve onze raadgevingen die geld kosten”. Van Oosten: “Het college van B&W reageert altijd op onze adviezen. In hun antwoord wordt uitgelegd waarom sommige adviezen wel en andere niet worden overgenomen. We mogen wel zeggen dat met veel van onze adviezen iets wordt gedaan. Wij volgen dat altijd kritisch”

Communicatie

‘Wat zijn de beïnvloedingsmogelijkheden van de adviesraad bij regelingen waar het Rijk de gemeente iets opdraagt war één op één uitgevoerd moet worden? “De manier waaróp die regeling wordt uitgevoerd”, antwoordt Van Oosten. En hij illustreert dat met het gevraagd advies over de Energietoeslag van € 800. “De raad heeft toen commentaar geleverd over de wijze waarop de gemeente communiceert met rechthebbenden, hoe beter bekendheid gegeven kan worden en gewaarschuwd dat voor mensen in de schuldhulpverlening hun € 800 niet bij de schuldeiser terecht mag komen.

De ASDL is geen lobbyclub, maar een adviesorgaan. Wij zijn niet politiek gekleurd of geïnspireerd. Wij hebben de gemeente meerdere malen geadviseerd over communicatie met de burgers en helder taalgebruik”. Zoals bij de adviesaanvraag beleidsregels bekostiging leerlingenvervoer. Wij waarschuwden dat Leidenaren worden opgezadeld met ingewikkelde regels en soms van het kastje naar de muur worden gestuurd, zoals bij de adviesaanvraag ‘Leiden: Goed voor elkaar’. De politieke belangstelling voor mantelzorgers, goed voor een jaarlijkse besparing tussen de € 111 en € 182 miljoen, wordt politiek matig gewaardeerd en kent karige vergoedingen, zie adviesaanvraag ondersteuning mantelzorgers. De ASDL is kritisch of de gemeente haar cliënten serieus genoeg neemt, zie adviesaanvraag sociaal wijkteam”. Van Oosten: “Onze adviesaanvragen zijn te vinden op:  https://www.adviesraadsociaaldomeinleiden.nl/publicaties/

Publieksbijeenkomst

De ASDL vergadert 12 keer per jaar. De tijdsbesteding van leden bedraagt, inclusief de vergaderingen, 6 tot 12 uur per maand. Leden en voorzitter worden  benoemd door B&W, hun zittingsperiode bedraagt 3 jaar, een tijdsspanne die maximaal twee keer verlengd kan worden. Leden krijgen een bescheiden onkosten vergoeding plus een eindejaar attentie. De raad wordt ondersteund door, Yasimine Tel, de enige bezoldigde beleidsmedewerker voor 30 uur per week. Er is op het ogenblik een vacature in de raad, voor nadere informatie zie de website.

Op donderdag 24 november houdt de ASDL een publieksbijeenkomst met als onderwerp ‘Rondkomen in onzekere tijden, met de voorzitter van de voedselbank Frank Mittertreiner als spreker. Plaats: Nieuwe Energie, 3e Binnenvestgracht 23, Leiden Aanvang 16.15 uur. Graag tevoren aanmelden op info@adviesraadsociaaldomeinleiden.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *