Protestbrief tegen aanvoer Botlekwarmte

“Minister Jetten, u zegt voorstander te zijn van ‘t stoppen met subsidiëren van fossiele brandstoffen, maar u geeft wel 1 miljard euro uit aan vervoer van Rijnmondwarmte naar Leiden”. Dit is de aanhef van een boze brief van zes vooraanstaande Leidenaren, waaronder de Houtkwartier wijkvoorzitter Wim Scholten. Hoe kan de gemeente, provincie en het rijk geloofwaardig een bevolkingsdraagvlak krijgen voor de energietransitie als de overheid zélf het slechte voorbeeld geeft?

door Hans Schuurman

Als de Leids betrokken wethouder hiernaar gevraagd wordt, zegt zij mismoedig: “Sorry, maar daar gaat de gemeente niet over”. De provincie Zuid-Holland geeft evenmin gehoor, aldus de briefschrijvers en de Raad van State geeft niet thuis omdat zij vindt dat dit soort besluiten in het politieke domein thuishoren. Omdat deze instanties burgers met een kluitje in het riet sturen of mistroostig wegkijken, stuurden Scholten en anderen een brief ‘op poten’ naar de eerst verantwoordelijke minister Jetten die alle Nederlanders voorhoudt op te houden met het nog verder uitputten van moeder aarde en koolstofdioxide in de lucht te bedwingen.

Het gaat allemaal over de WarmtelinQ (WLQ/WLQ+), een warmtetransportleiding van de Vondelingenplaat/Vlaardingen, via Delft naar Den Haag/Leiden. De levering van warmte opgewekt door fossiele brandstof waarin marktpartijen geen economische brood zagen om zélf in de benodigde infrastructuur te investeren.

De briefschrijver waaronder Scholten voeren aan dat de kosten van warmtetransport belopen in ca. € 1 miljard euro, de extra lokale distributienetten, de pieklast- en back-up-voorzieningen niet eens meegerekend. Ook de Algemene Rekenkamer oordeelt dat onvoldoende verklaard is wat nut en noodzaak zijn van deze mega investering en alternatieven zijn genegeerd.

De protesterende deskundigen waaronder Scholten wijzen erop dat de hoge subsidies, risicoafdekking en de hoge temperaturen van het warmteproject uit de Botlek concurreren met de inzet van lokale, hernieuwbare bronnen met veelal lagere temperaturen. Hierdoor worden volgens hen potentiële financiers van lokale, hernieuwbare bronnen ontmoedigd door de met staatskosten gefinancierde WLQ/WLQ+. Voorts maken zij de minister er opmerkzaam op dat doorvoeren van het WLQ/WLQ+-project slechts in een deel van de behoefte aan warmte voorziet en dat er zgn. pieklastcentrales, draaiend op aardgas, gebouwd moeten worden om in de boven de basislast benodigde warmte te voorzien. Zonder aanvullende maatregelen zullen WLQ/WLQ+ ons niet helpen om huizen en gebouwen los te koppelen van het aardgas, concluderen zij.

Scholten en zijn mede ondertekenaars vragen de minister met klem de subsidies/investeringen voor het WLQ-project in te trekken en voorrang te geven aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving van Den Haag en Leiden en omstreken via vraagreductie en het inzetten van lokale, hernieuwbare bronnen. De bief wordt gesteund door lijst van 12 personen en organisaties uit de regio Den Haag  en Leiden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *