Verdeeldheid over burgemeester benoemingsprocedure

Er bestaat verdeeldheid in de gemeenteraad over de benoemingsprocedure van de opvolger van burgemeester Lenferink die per 1 september dit ambt neerlegt. Aan de vertrouwenscommissie die een belangrijke taak heeft bij de burgemeestersbenoeming neemt één van de gemeenteraadspartijen (nog) niet deel omdat geen gebruik wordt gemaakt van een wettelijk geboden mogelijkheid tot openheid. Hoe zit dat in onze gemeente waar openheid als grootste deugd wordt gezien?

door Hans Schuurman

Dat voor de sollicitant naar de eerste burger van een stad een uiterst zorgvuldige procedure gevolgd moet worden, staat buiten kijf. Maar binnen deze nauwkeurige discretie moet aan vertegenwoordigers van inwoners ook invloed worden toebedeeld. Op 6 april werd de vertrouwenscommissie benoemd, alle 10 raadsfracties konden een lid kunnen aanwijzen. Tot voorzitter werd gekozen de vertegenwoordiger van de grootste partij in de raad, GroenLinks. Deze vertrouwenscommissie speelt een belangrijke rol bij het zoeken en selecteren van de nieuwe burgemeester, die benoemd wordt door de Kroon.

Voor een goede afspiegeling van de raad droegen sommige gemeenteraadsfracties hun fractievoorzitter voor anderen een vrouwelijk raadslid. Partij Sleutelstad koos ervoor om op dit moment nog geen zitting te nemen in de vertrouwenscommissie

De vertrouwenscommissie bestaat uit: Rembrandt Rowaan (GroenLinks) voorzitter; Linda Beimer (D66); Maarten de Crom (VVD); Esmee van Meer (PvdA); Lianne Raat (Partij voor de Dieren); Elianne Wijnands (Studenten voor Leiden); Sebastiaan van der Veer (CDA); Antoine Theeuwen (SP); Pieter Krol (Christenunie); de plaats van Partij Sleutelstad is niet ingevuld.

Profielschets

Waarom doet Partij Sleutelstad niet mee? Thijs Vos, fractievoorzitter: “Wij vinden dat alleen de selectieprocedure achter gesloten deuren thuishoort. Dat is wettelijk verplicht. Maar er is gekozen om ook de profielschets achter gesloten deuren op te stellen, dáár zijn wij tegen. De profielschets van de toekomstige burgemeester dient volgens ons in volledige openbaarheid tot stand te komen en de wet biedt daartoe de mogelijkheid. Jammer, maar wij staan in dat standpunt alleen”. Maar de uiteindelijke profielschets van de burgemeester wordt wél in een openbare vergadering vastgesteld, toch? Vos: “Dat klopt, de profielschets wordt in een openbare raadsvergadering bekrachtigd maar aangezien de leden van de vertrouwenscommissie niets mogen zeggen over het eerder besprokene komt dit volgens ons neer op een façade”. “Wij als Sleutelstad zijn principieel tegen dat de commissie zichzelf (vrijwillig) een openbaarheidsbeperking oplegt”. Wij nemen daarom alleen deel aan die vergaderingen van de vertrouwenscommissie voor de onderdelen die wettelijk verplicht achter gesloten deuren moeten plaatsvinden. Daarom treden wij pas toe tot de vertrouwenscommissie bij de start van het onderdeel sollicitatiecommissie. Bij de openbare raadsvergadering waarin de profielschets wordt vastgesteld zullen wij natuurlijk de concept profielschets kritisch beoordelen en desnoods voorstellen tot bijstelling doen om zo onze controlerende rol uit te oefenen zonder hinder van een eerder opgelegde geheimhouding.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *